Werkwijze

Wij maken eerst een situatie-analyse en starten vervolgens met de behandelingen

Aanmelden

Wanneer u bent aangemeld krijgt u een afspraak voor een intakegesprek en zal de diagnostiekfase van start gaan. Wij vragen u de volgende zaken mee te nemen naar uw intakegesprek; Verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist, Zorgverzekeringspas, Identiteitsbewijs, Een lijst met actuele medicatie (deze kunt u opvragen bij uw apotheek)

Intake

Tijdens de intakegesprekken wordt er een situatieanalyse gemaakt. Vervolgens vindt er een psychiatrisch onderzoek plaats, uitgevoerd door de regiebehandelaar. Dit kan een psychiater, psychotherapeut of gz-psycholoog zijn. De regiebehandelaar stelt de definitieve diagnose(s). Lichamelijke factoren worden meegenomen in de diagnostiek. Te denken valt aan hormonale factoren en het effect wat lichamelijke aandoeningen en geestelijke gezondheid op elkaar kunnen hebben. Als voor de behandeling van uw klachten medicatie nodig is, zal de psychiater dit voorschrijven.

Intern overleg

Vervolgens vindt er een intern overleg plaats waar u niet bij bent, het MDO (multidisciplinair overleg). Tijdens deze bespreking wordt overlegd wat de problematiek is en welk behandelaanbod het beste ingezet kan worden. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met uw individuele situatie en de hulpvraag. Op basis van de uitkomsten van deze bespreking word er een persoonlijk behandelplan voor u opgesteld, welke later met u wordt besproken in het adviseringsgesprek.

Adviesgesprek

Het adviesgesprek is uw laatste afspraak in de diagnostiek fase. Tijdens dit gesprek wordt het behandelplan met u overlegd, waarbij er ruimte is voor uw inbreng in het behandelplan. Hierin staan de hulpvragen, de behandeldoelen en ook hoe we deze willen aanpakken (behandelmethoden). Wanneer u ook eens bent met het behandelplan is er sprake van een definitieve behandelovereenkomst en kunnen de behandelingen starten.

Behandeling

De behandelingen bij Denazorg beogen uiteenlopende behandeldoelen afgestemd op uw persoon. Wij passen wetenschappelijke standaard behandelmethodes op een flexibele en creatieve manier toe. Sommige hulpvragen zijn daarbij het beste te behandelen middels individuele behandeling, andere het beste in een groepssetting of een combinatie van beide. Ook kunnen naasten betrokken worden bij de behandelingen, indien u hier toestemming voor geeft. De voortgang zal periodiek geëvalueerd worden in het team. Waar nodig kunnen de behandelmethodes en behandeldoelen aangepast worden. Dit doen wij om de effectiviteit van de behandeling te waarborgen.

In het kader van nazorg/terugvalpreventie zal de huisarts op de hoogte gesteld worden van de eindsituatie van de cliënt. Crisis gevoelige cliënten zullen op de hoogte gesteld worden van de handelingsprocedures in geval van een crisissituatie. De naasten zullen hier eveneens over geïnformeerd worden. In geval van terugval kan de cliënt zich her-aanmelden met een geldige verwijsbrief van de huisarts.

De juiste behandeling op het juiste moment.